Pravidla pro pořádání turistických akcí s účinností od 8. 6. 2021

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021, podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví) a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. (Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, tzv. Pandemický zákon) se stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nevýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se se tato akce výhradně ve vnějších prostorech.

  1. Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
  2. Podmínky pro vstup osob do venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech jsou popsány v bodě č. 16 přiloženého mimořádného opatření.
  3. Organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na níž je regulován vstup splnění podmínek kontrolovat, a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 16 prokázat.
  4. V případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci.
  5. Dítě do dovršení 6 let věku nemusí podmínky uvedené v bodě 16 prokázat.

Poznámky KČT.

Pokud pořadatel rozdělí účastníky akce na startu tak, aby nebylo pohromadě ve stejný čas více jak 500 osob (např. start v 9.00 hod. 1. skupina 500 osob, v 9.30 hod. 2. skupina 500 osob, v 10.00 hod. 3. skupina atd.), není počet účastníků akce omezen.

Pokud nebude pořadatel akce regulovat vstup (nevybírá vstupné) není nutné podmínky uvedené v bodu 16 dodržet.

V případě pořádání akce při účasti nad 500 osob, doporučujeme její pořádání oznámit místní hygienické stanici v dostatečném předstihu.

KČT

Diskuze